Privatlivspolitik

For English version click here

Vi har en privatlivspolitik der dækker vores CRM-system og en generel privatlivspolitik. Du kan finde begge privatlivspolitikker her.


Privatpolitik for vores CRM-system


Dansk Lægemiddel Information A/S, DLI Market Intelligence ApS i Danmark og Swedish Pharma Insights AB i Sverige.


Som fælles dataansvarlige for stamoplysninger og yderligere oplysninger, fortrinsvis i CRM-systemet.


Version: 1.1, 28. februar 2019


I denne privatlivspolitik beskriver vi forhold om indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger i CRM-systemet og afledte oplysninger, som kan indgå i andre systemer. Privatlivspolitikken dækker Dansk Lægemiddel Information A/S, DLI Market Intelligence ApS i Danmark og Swedish Pharma Insights AB i Sverige (hver for sig og samlet ”Lif”)


Du bedes læse teksten grundigt igennem.

Du eller den virksomhed, du er ansat i eller på anden vis tilknyttet, er aktuel eller potentiel

 1. Modtager af elektronisk markedsføring
 2. Virksomhedskunde og disses kontaktpersoner
 3. Kursist, deltager eller undervisere på kurser/uddannelser eller arrangementer/konferencer o.l.; herunder kursist på kurser som Atrium – Dansk Lægemiddel Information - udbyder i samarbejde med Københavns Universitet
 4. Udstiller/arrangør, sponsor eller udbyder af lokalitet/venue
 5. Leverandør og/eller
 6. Samarbejdspartner

Dansk Lægemiddel Information A/S, DLI Market Intelligence ApS i Danmark og Swedish Pharma Insights AB i Sverige er fælles dataansvarlige for personoplysninger om dig i CRM-systemet og de afledte oplysninger, fx i profilerings- og markedsføringssammenhæng.

Der er andre processer og systemer, f.eks. kundeportaler, hvor det kun er det enkelte selskab, der er dataansvarlig for personoplysningerne. Personoplysninger behandlet deri er ikke dækket af denne privatlivspolitik.


Typer af oplysninger og formål

Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig afhængig af kategori. Derudover er der nogle formål, der er fælles for alle kategorierne. De er oplistet i tabellen længst nedenfor.

Vi behandler også historiske oplysninger om nedenstående, indtil de bliver slettet. Du kan godt være i flere kategorier på samme tid.

Når du anvender vores website placerer vi cookies, du kan læse mere her.


1. Modtagere af elektronisk markedsføring

Personoplysninger

 • Navn
 • E-mailadresse
 • interesseområder
 • Aktivitet (telefonsamtaler, e-mails, mv.)
 • Tilmelding til kommunikation og nyhedsbreve
 • Tracking af brug og clicks i elektronisk markedsføring

Formål

 • Markedsføring og direkte markedsføring
 • Administration og udsendelse af nyhedsbreve og invitationer til kurser, arrangementer mv. samt tilmeldinger hertil.
 • Profilering i forhold til professionelle interesse- og arbejdsområder
 • Analyse af adfærd ift. udsendt markedsføringsmateriale

2. Virksomhedskunder og disses kontaktpersoner

Personoplysninger

 • Navn
 • Arbejdssted/tilhørsforhold, stilling/titel, evt. uddannelse og arbejdsområde
 • Telefonnummer og e-mailadresse
 • foretrukne kommunikationssprog
 • Aktivitet (telefonsamtaler, e-mails, møder mv.)
 • Tilmelding til arrangementer
 • Kontaktperson på en kontrakt

Formål

 • Etablering af kunderelation
 • Styrkelse af kunderelation
 • Markedsføring og direkte markedsføring
 • Profilering i forhold til professionelle interesse- og arbejdsområder
 • Evaluering af samarbejdet
 • Løbende kontakt
 • Fakturering og overholdelse af dokumentationskrav i bogføringsloven (hvis navne indgår i faktureringsoplysninger)

3. Kursist, deltager eller undervisere på kurser/uddannelser eller arrangementer/konferencer o.l.; herunder kursist på kurser som Atrium – Dansk Lægemiddel Information - udbyder i samarbejde med Københavns Universitet

Personoplysninger

 • Navn
 • fødselsdato
 • Arbejdssted, stilling/titel
 • Telefonnummer og e-mailadresse
 • brugernavn til online kursusplatform
 • Faktureringsadresse
 • Gennemførte og tilmeldte kurser/eksamener/arrangementer
 • foretrukne kommunikationssprog
 • Aktivitet (telefonsamtaler, e-mails, møder mv.)

Formål

 • Registrering og administration af tilmelding til samt planlægning og afholdelse af kurser, eksamener og arrangementer; herunder fakturering og overholdelse af dokumentationskrav i bogføringsloven
 • Kontakt og information i forbindelse med udbud af kurser, undervisning og arrangementer
 • Udstedelse af kursus- og eksamensbeviser
 • Markedsføring og direkte markedsføring

4. Udstillere, sponsorer og udbydere af lokalitet/venue

Personoplysninger

 • Navn
 • Arbejdssted/tilhørsforhold, stilling/titel, evt. uddannelse og arbejdsområde
 • Telefonnummer og e-mailadresse
 • foretrukne kommunikationssprog
 • Aktivitet (telefonsamtaler, e-mails, møder mv.)
 • Arrangementer der deltages i/koordineres for

Formål

 • Kontakt og varetagelse af udstillingsbestilling/ønsket sponsorat
 • Praktik ift. planlægning og afvikling, fremsendelse af udstillerinformation (deltagerliste, navneskilte, program, udstillingsplan mv.)
 • Fakturering og overholdelse af dokumentationskrav i bogføringsloven
 • Evaluering af samarbejdet

5. Leverandører og 6. samarbejdspartnere

Personoplysninger

 • Navn
 • Arbejdssted/tilhørsforhold, stilling/titel, evt. uddannelse og arbejdsområde
 • Telefonnummer og e-mailadresse
 • Aktivitet (telefonsamtaler, e-mails, møder mv.)

Formål

 • Kontakt i forbindelse med samarbejde f.eks. konsulentydelser, systemleverandører og systemsupport
 • Evaluering af samarbejdet

Fælles formål for alle typer registrerede
 • Overholdelse af gældende lovgivning (fx EU’s databeskyttelsesforordning) og andre legitime formål, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, herunder bekræftelse af identitet
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser
  • Tilfredshedsundersøgelser


Profilering

Personoplysninger behandles til profileringsformål, idet vi målretter markedsføringstiltag mv. baseret på f.eks. stillingsbetegnelse og interesseområder.Kilder

Personoplysninger indsamles hos dig (telefonisk, mundtligt, skriftligt eller via diverse tilmeldingsformularer f.eks. online kursustilmelding), din arbejdsgiver eller en anden virksomhed, du er tilknyttet, hjemmesider, apps og andre sociale medier, samarbejdspartnere, mv. Oplysningerne kan være suppleret med offentligt tilgængelige oplysninger fra hjemmesider.


Det juridiske behandlingsgrundlag

Det juridiske grundlag for vores indsamling, behandling og videregivelse af personoplysningerne er følgende:


Emne: DLI videregivelse til CRM

Situation: Hvis du tidligere har været registreret hos Dansk Lægemiddel Information A/S i Danmark, og dit samtykke er påkrævet til videregivelsen til det fælles CRM-system (dvs. vores indsamling), er det juridiske grundlag dit samtykke. I andre tilfælde er videregivelsen baseret på interesseafvejningen (se detaljer under ”Alle andre formål” nedenfor).

Juridisk grundlag: § 6, stk. 1, nr. 1 i den danske persondatalov (afløses af art. 6, stk. 1, litra a i GDPR pr. 25. maj 2018)


Emne: Elektronisk, direkte markedsføring og tracking

Situation: Samtykke til elektronisk, direkte markedsføring. Vi indhenter samtykke til modtagelse af markedsføringsmateriale, jf. reglerne i markedsføringsloven. Hjemmel til behandling af personoplysninger er interesseafvejningen (se detaljer under ”Alle andre formål” nedenfor). Samtykke til lagring af oplysninger på slutbrugers terminaludstyr og hentning af allerede lagret information fra slutbrugers terminaludstyr, herunder f.eks. tracking af brug af e-mails med markedsføring.

Juridisk grundlag: Art. 6, stk. 1, litra f i GDPR*, Markedsføringslovens § 10, § 3 i Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr.


Emne: Specifikt samtykke

Situation: Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål er indsamling, behandling og videregivelse baseret på samtykket.

Juridisk grundlag: Art. 6, stk. 1, litra a i GDPR*


Emne: Kontraktpart

Situation: Hvis du personligt er part i en kontrakt med en af de tre virksomheder, f.eks. at du har tilmeldt dig et kursus som privatperson. Indsamling, behandling og videregivelse er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Juridisk grundlag: Art. 6, stk. 1, litra b i GDPR*


Emne: Alle andre formål.

Situation: Indsamling, behandling og videregivelse af dine personoplysninger til de fælles dataansvarlige er nødvendig for, at de tre virksomheder, enkeltvis eller fælles, kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.

Vi har ved interesseafvejningen lagt til grund, at

 • der er tale om en forretningsmæssig relation med dig eller din arbejdsgiver eller den virksomhed, du er tilknyttet
 • oplysningerne ikke relaterer til personen som privat individ ligesom der ikke er tale om deres private informationer som f.eks. CPR-nummer (i Danmark) eller andet nationalt ID-nummer, helbredsoplysninger eller andre følsomme personoplysninger
 • registrerede oplever de tre selskaber i Lif som én juridisk enhed, selvom det er tre selskaber, der er fælles om CRM-systemet.
 • det er vores oplevelse, at registrerede forventer at Lif kender dem, uanset hvilken juridisk enhed de er i kontakt med
 • i forhold til videregivelse til CRM-systemet baseret på interesseafvejningen, at de formål, som oplysningerne blev behandlet til før og efter videregivelsen, er kompatible
 • i forhold til eventuelle tvister, der måtte opstå, at vi, hver for sig og samlet, og tredjemand kan fastlægge og forsvare retskrav og gøre disse gældende.

Juridisk grundlag: Art. 6, stk. 1, litra f i GDPR*

* GDPR er EU’s databeskyttelsesforordning, der træder i kraft 25. maj 2018Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt eller for at kunne indgå en kontrakt med os. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder

 • At vi ikke kan indgå i en kunderelation eller have løbende kontakt med dig eller den virksomhed du er ansat i eller på anden vis tilknyttet
 • At vi ikke kan sende dig markedsføringsmateriale
 • At vi ikke kan målrette tilbud og ydelser til dig eller den virksomhed du er ansat i eller på anden vis tilknyttet
 • At du ikke kan deltage på kurser eller arrangementer


Samtykke

Hvis behandlingen er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket, dog påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.Databehandlere

 • Vi anvender en ekstern leverandør af systemer til e-mailmarkedsføring, hvorigennem der bl.a. udsendes e-mails og behandles og analyseres tracking-oplysninger.
 • Dansk Lægemiddel Information A/S i Danmark er databehandler for CRM-systemet og opbevarer personoplysningerne i Danmark.
 • Derudover kan der være konsulenter eller it-konsulenter, som får adgang til oplysningerne som databehandlere.


Overførsler til tredjelande

Vi overfører p.t. ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS, men forbeholder os muligheden for at gøre det fremover.Opbevaringsperioder

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for

 1. at varetage de angivne formål, og
 2. at dokumentere
 • vores ret til behandling af personoplysningerne
 • dit samtykke til direkte markedsføring (hvis det er afgivet)
 • vores overholdelse af regler om behandling af personoplysninger og anden lovgivning , f.eks. bogføringsloven

begge ift. forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, sletter vi oplysningerne forinden.Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning. Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.Kontakt

Vær opmærksom på, at de tre ovennævnte Lif-selskaber også sammen eller hver især kan have andre privatlivspolitikker, som regulerer behandlingen af personoplysninger.

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte DLI som er fælles kontaktpunkt:

DLI

Dansk Lægemiddel Information A/S
Lersø Parkallé 101
DK-2100 København Ø
DanmarkDataansvarlige for CRM-systemet og de relaterede oplysninger

Dansk Lægemiddel Information A/S
Lersø Parkallé 101
DK-2100 København Ø
Danmark

DLI Market Intelligence ApS
Lersø Parkallé 101
DK-2100 København Ø
Danmark

Swedish Pharma Insights AB
Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2
114 32 Stockholm
SverigeSeparat indsigelsestekst vedr. interesseafvejning

Version: 1, dato: Februar 2018

Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Den dataansvarlige må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.Separat indsigelsestekst vedr. direkte markedsføring

Version: 1, dato: Februar 2018

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.
General privatlivspolitik

Atrium

Version: 1.1., 28. februar 2019

I denne privatlivspolitik beskriver vi forhold om indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger i Atrium, herunder i Planorama og eTouches, hos Dansk Lægemiddel Information A/S (”Atrium”). Du bedes læse teksten grundigt igennem.

Du eller den virksomhed, du er ansat i eller på anden vis tilknyttet, er aktuel eller potentiel

 1. Kursist
 2. Underviser
 3. Udstiller/sponsor
 4. Deltager på en konference mv.

Atrium er dataansvarlig for personoplysninger om dig i Atrium. Personoplysninger kan også være omfattet af en anden privatlivspolitik f.eks. vedr. det fælles CRM-system i Lif-koncernen. Sådanne personoplysninger er ikke dækket af denne privatlivspolitik.Typer af oplysninger og formål

Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig afhængig af kategori. Derudover er der nogle formål, der er fælles for alle kategorierne. De er oplistet i tabellen længst nedenfor.

Vi behandler også historiske oplysninger om nedenstående, indtil de bliver slettet. Du kan godt være i flere kategorier på samme tid.

Når du bruger vores hjemmeside, placerer vi cookies, du kan læse mere her.


1. Kursister

Personoplysninger

 • Navn og kontaktoplysninger, for privatister indgår privatadresse
 • Arbejdssted, stilling/titel
 • Faktureringsoplysninger (herunder adresse)
 • Gennemførte og tilmeldte kurser, arrangementer og eksamener
 • Oplysninger om personligt login til og brug af kursusadministrationssystemet Planorama eller efterfølgende systemer.
 • Herudover, udelukkende for kursister tilmeldt et kursus udbudt i samarbejde med Københavns Universitet: Al data i den udfyldte ansøgningsformular, personoplysninger genereret i forbindelse med kursusdeltagelsen, fx spørgsmål, evalueringer mv. og eksamensresultater når et kursus er gennemført for det formål, at Atrium kan udstede et eksamensbevis

Formål

 • Administration af tilmelding til samt planlægning og afholdelse af kurser, arrangementer og eksamener; herunder fakturering og overholdelse af dokumentationskrav i bogføringsloven
 • Kontakt og information i forbindelse med udbud af kurser og undervisning
 • Udstedelse af kursus- og eksamensbeviser
 • Videregivelse til øvrige kursister og undervisere i deltagerlister for at informere om hvem der deltager i kurser mv.
 • Herudover, udelukkende for kursister tilmeldt et kursus udbudt i samarbejde med Københavns Universitet: Evaluering af ansøgere, studiedrift og -administrationsmæssige formål


2. Undervisere

Personoplysninger

 • Navn og kontaktoplysninger
 • Arbejdssted/tilhørsforhold, stilling/titel
 • Faktureringsoplysninger – for undervisere der aflønnes som privatpersoner indgår private bankoplysninger og CPR-nummer
 • Kontrakt om undervisning mv.
 • Oplysninger om personligt login og brug af kursusadministrationssystemet Planorama eller efterfølgende systemer.

Formål

 • Indgåelse af kontrakt om undervisning til kurser samt administration og afholdelse af kurser og eksamener
 • Aflønning – CPR-nummer til brug for udbetaling af løn/honorar for undervisere, der aflønnes som enkeltpersoner og ikke som virksomhed, overholdelse af dokumentationskrav i bogføringsloven
 • Videregivelse til øvrige undervisere/kursister i undervisningsmateriale mv.


3. Udstillere/sponsorer

Personoplysninger

 • Navn og kontaktoplysninger
 • Arbejdssted/tilhørsforhold, stilling/titel
 • Konference/udstillingsengagement
 • Oplysninger om personligt login og brug konferencehåndteringssystemet eTouches eller efterfølgende systemer.

Formål

 • Kontakt og varetagelse af udstillingsbestilling/ønsket sponsorat
 • Praktik ift. planlægning og afvikling, fremsendelse af udstillerinformation (deltagerliste, navneskilte, program, udstillingsplan mv.)
 • Fakturering og overholdelse af dokumentationskrav i bogføringsloven
 • Videregivelse til øvrige deltagere/udstillere i navneliste til informering om de deltagende ved arrangementet
 • Kontakt og praktik i forbindelse med opstilling af udstilling, herunder videregivelse til sådanne formål.

4. Deltagere på konferencer mv.

Personoplysninger

 • Navn og kontaktoplysninger
 • Arbejdssted/tilhørsforhold, stilling/titel
 • Betalingsoplysninger (tilknyttet arbejdssted eller personligt)
 • Konference/udstillingsdeltagelse
 • Oplysninger om personligt login og brug af konferencehåndteringssystemet eTouches, eller efterfølgende systemer.

Formål

 • Registrering og tilmelding, udformning af navneskilt, opkrævning af betaling for deltagelse
 • Videregivelse til øvrige deltagere/udstillere i navneliste til informering om de deltagende ved arrangementet.

Fælles formål for alle typer registrerede
 • Overholdelse af gældende lovgivning (fx EU’s databeskyttelsesforordning) og andre legitime formål, f.eks.
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, herunder bekræftelse af identitet
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 • Statistiske undersøgelser
 • Tilfredshedsundersøgelser


Profilering

Personoplysninger behandles ikke til profileringsformål i relation til ovenstående formål (se dog separat privatlivspolitik vedr. persondata i CRM-systemet).Kilder

Personoplysninger indsamles hos dig (telefonisk, mundtligt, skriftligt eller via diverse tilmeldingsformularer f.eks. online kursustilmelding), din arbejdsgiver eller en anden virksomhed, du er tilknyttet, hjemmesider, apps og andre sociale medier, samarbejdspartnere, mv. Oplysningerne kan være suppleret med offentligt tilgængelige oplysninger fra hjemmesider.Det juridiske behandlingsgrundlag

Det juridiske grundlag for vores indsamling, behandling og videregivelse af personoplysningerne er følgende:


Emne: Kontraktpart

Personoplysninger: Hvis du personligt er part i en kontrakt med Atrium, er behandling af en række oplysninger nødvendig af hensyn til opfyldelse af den kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af kontrakten.

Juridisk grundlag: Art. 6, stk. 1, litra b i GDPR*, Bogføringsloven


Emne: Personnumre

Personoplysninger: Indsamling og indberetning til SKAT

Juridisk grundlag: § 11, stk. 2, nr. 1 i Databeskyttelsesloven jf. § 3 i indkomstregistreringsloven, Bogføringsloven


Emne: Samtykke, specifikt for kursister tilmeldt et kursus udbudt i samarbejde med Københavns Universitet

Personoplysninger: Hvis du har tilmeldt dig et kursus udbudt i samarbejde med Københavns Universitet, er behandlingen af dine personoplysninger for det formål at evaluere ansøgere samt studiedrift- og administrationsmæssige formål specifikt for disse kurser baseret på dit samtykke.

Juridisk grundlag: Art. 6, stk. 1, litra a og art. 9, stk. 2, litra a i GDPR og §11, stk. 2, nr. 2 i Databeskyttelsesloven.


Emne: Andre personoplysninger

Personoplysninger: Behandling og videregivelse af dine øvrige personoplysninger er nødvendig for, at Atrium kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor. Vi har ved interesseafvejningen lagt til grund, at Atriums legitime interesser er, at

 • der er tale om en forretningsmæssig relation med dig eller din arbejdsgiver eller den virksomhed, du er tilknyttet
 • oplysningerne ikke relaterer til din privatsfære, medmindre du har en direkte aftale med Atrium
 • der er tale om en relation, som du frivilligt deltager i, f.eks. som kursist eller underviser og som du selv har et udbytte af
 • Atrium har en interesse i både at beskytte og videreudvikle anvendte it-systemer og øvrige processer vedrørende informationssikkerhed

Juridisk grundlag: Art. 6, stk. 1, litra f i GDPR*


Emne: Videregivelse til CRM-systemet

Personoplysninger: Atrium videregiver dine personoplysninger til vores CRM-system, hvis dataansvarlige er Dansk Lægemiddel Information A/S, DLI Market Intelligence ApS, begge med adresse på Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø og Swedish Pharma Insights AB, Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm, Sverige.
Obs! Kursister tilmeldt et kursus udbudt i samarbejde med Københavns Universitet: Kun relevant ikke følsomme personoplysninger vil blive videregivet, dit CPR-nummer og andre dokumenter fra din ansøgning vil ikke blive opbevaret i CRM-systemet. Se CRM-privatlivspolitikken herover.

Behandling og videregivelse af dine øvrige personoplysninger er nødvendig for, at Atrium og de øvrige enheder nævnt herover kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor. Vi har ved interesseafvejningen lagt til grund, at Atriums legitime interesser er, at

 • have et fælles CRM-system
 • vi har en forretningsmæssig relation til dig eller din arbejdsgiver eller den organisation, du er tilknyttet, medmindre du har en direkte aftale med Atrium
 • oplysningerne ikke relaterer til din privatsfære
 • Atrium ikke forventer, at du vil gøre indsigelse mod videregivelsen

Behandling af personoplysninger i det fælles CRM-system er dækket af en separat privatlivspolitik, der er tilgængelig herover.

Juridisk grundlag: Art. 6, stk. 1, litra f i GDPR*

*GDPR er EU’s databeskyttelsesforordning, der træder i kraft 25. maj 2018Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt eller for at kunne indgå en kontrakt med os. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder

 • At vi ikke kan indgå i en kunderelation eller have løbende kontakt med dig eller den virksomhed du er ansat i eller på anden vis tilknyttet
 • At du ikke kan deltage på kurser eller arrangementer mv.


Databehandlere

P.t. er vores databehandlere følgende:

 • Udbydere af it-systemer, herunder hjemmeside, kursusadministrationssystem og konferencehåndteringssystem og deres underleverandører, som er hosting-udbydere og supportfunktioner
 • Databehandler, der bistår med fakturering (p.t. Lif – Lægemiddelindustriforeningen og deres underleverandører, inkl. e-Boks)
 • Derudover kan der være konsulenter eller it-konsulenter, som får adgang til oplysningerne som databehandlere.


Overførsler til tredjelande

Vores databehandlere kan i visse tilfælde overføre data til USA til systemsupport eller serviceformål, selvom data er hostet i datacentre i EU. Europakommissionen har ikke givet USA status som ”sikkert tredjeland” (sikrer passende beskyttelse), hvilket betyder, at Kommissionen har vurderet, at USA's lovgivning vedrørende personoplysninger generelt ikke giver de registrerede fyldestgørende beskyttelse sammenholdt med beskyttelsesniveauet i EU's lovgivning.

Derfor skal der være et særskilt juridisk grundlag for at overføre personoplysninger til USA. Det juridiske grundlag for at overføre personoplysninger omfattet af denne privatlivspolitik er, at vores leverandører og deres underleverandører har udført en selv-certificeret af deres behandling af personoplysninger under EU-US Privacy Shield-ordningen. Se mere her: https://www.privacyshield.gov/welcome. Hvis du ønsker information om, hvordan vi overfører oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.Opbevaringsperioder

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for

 1. at varetage de angivne formål, og
 2. at dokumentere
 • vores ret til behandling af personoplysningerne
 • vores overholdelse af regler om behandling af personoplysninger og anden lovgivning , f.eks. bogføringsloven

begge ift. forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, sletter vi oplysningerne forinden.Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning. Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Atrium.


Atrium

Dansk Lægemiddel Information A/S
Lersø Parkallé 101
DK-2100 København Ø
DanmarkSeperat indsigelsestekst vedr. interesseafvejning

Version: 1, dato: Februar 2018

Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Den dataansvarlige må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.